Acum citesti:
Comunicat ISJ: Se organizează concurs pentru experți în managementul educațional
Intreg articolul 3 minute de lectura

Comunicat ISJ: Se organizează concurs pentru experți în managementul educațional

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu organizează în perioada 11 ianuarie – 2 februarie 2017 concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului naţional de experţi în management educaţional (seria a 11-a).

 Potrivit prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1 /2011 cu modificările şi completările ulterioare, pot ocupa funcţii de conducere, de îndrumare şi control în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare numai cadrele didactice membre ale Corpului naţional de experţi în management educaţional.

Precizăm că la concursul de selecţie poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;
b) este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor;
c) a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
e) nu a fost exclus din Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

Numărul de locuri scoase la concurs pentru această sesiune în judeţul Sibiu este de 177 locuri, conform art. 19 alin (1) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea CNEME , aprobată prin OMEN nr. 5549 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

CALENDAR

Concurs de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 11-a

În conformitate cu OM nr. 5784 / 22.11.2016 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 11-a, vor avea loc următoarele etape:

 • 11 – 16 februarie 2017 completarea formularului de selecție online în aplicația informatică http://cneme.edu.ro/înscriere/ de către candidaţi;

 • 17 ianuarie 2017 afișarea listelor cuprinzând candidații admiși în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online;

 • 17 -23 ianuarie 2017 depunerea portofoliului cu documentele justificative – prevăzute la art.7 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea CNEME , anexa la OMECTS nr. 5549 / 2011, cu modificările și completările ulterioare– la sediul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, biroul P8, parter, de către candidații declarați admiși după etapa de selecție online, în intervalul 9.00 – 15.00;

 • 24 – 26 ianuarie 2017 transmiterea listei cu candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din ISJ Sibiu precum şi dosarele acestora către MENCŞ;

 • 27 ian – 01 februarie 2017 evaluarea portofoliilor candidaților de către comisia de evaluare constituită la nivelul ISJ Sibiu;

 • 2 februarie 2017 validarea rezultatelor selecției de către Consiliul de Administrație al ISJ Sibiu;

 • 3 februarie 2017 afișarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor;

 • 6 – 10 februarie 2017 depunerea contestațiilor la secretariatul ISJ Sibiu, respectiv M.E.N.C.Ş;

 • 6 -13 februarie 2017 soluționarea contestațiilor;

 • 13 februarie 2017 afișarea rezultatelor finale;

 • 14 – 15 februarie 2017 întocmirea de către ISJ Sibiu a listei cuprinzând candidații promovați și înaintarea listei MENCŞ.

Introdu cuvintele cheie si apasa Enter.